Obecné podmínky konzultací

Podmínky poskytování konzultací Světa neziskovek (dále jen “SN”)

 1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi SN a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace
 2. SN si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci na témata, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta. SN si dále vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace v případě, že všichni dostupní konzultanti odmítnou pro daného klienta konzultovat z důvodu morálky či svědomí (např. v případě jeho napojení na náboženské sekty, extremistická hnutí či politické strany).
 3. SN si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace a dalších služeb také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.
 4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail, telefon, Skype, Zoom apod.), nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.
 5. Objednávka konzultace probíhá přes SN. Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze se SN.
 6. Cena za jednu hodinu konzultace je stanovena v detailu služeb na stránkách www.svetneziskovek.cz.
 7. Nejmenší časovou jednotkou pro účtování konzultací je započatá půlhodina (30 minut). V rámci jednoho měsíce se však jednomu klientovi bez ohledu na skutečnou délku konzultace účtuje vždy nejméně jedna celá hodina.
 8. Konzultaci lze po předchozí dohodě s klientem poskytnout rovněž za pevně stanovenou – paušální – cenu, nezávislou na počtu odpracovaných hodin konzultanta (tzv. „balíčky“). Rozhodne-li se klient nedočerpat služby zahrnuté v paušální ceně, je SN oprávněn mu dle vlastní úvahy vyúčtovat celou tuto paušální cenu, nebo pouze odpracované hodiny konzultanta. Neposkytne-li klient po dobu delší 30 dnů žádnou součinnost, má se za to, že se rozhodl služby zahrnuté v paušální ceně nedočerpat.
 9. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebyla-li dohodnuta dřívější úhrada. SN je oprávněn zaokrouhlit celkový počet účtovaných hodin na celé hodiny směrem nahoru.
 10. Klient sdělí své fakturační údaje konzultantovi v rámci konzultace, právě na tyto údaje bude vystavena faktura. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
 11. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě. Tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.
 12. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá (to neplatí u konzultací účtovaných pevnou částkou). Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.
 13. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u SN ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Obecné podmínky poskytování konzultací jsou platné od 1. 1. 2021.
 

Právní konzultace

Máte jiný dotaz? Nevíte si rady s právními oříšky ve vaší neziskovce? Ozvěte se nám a my vás spojíme s naším právníkem.

Petr Vít
Právník a konzultant
Fundraising & telefundraising
Svět neziskovek
Asociace společenské odpovědnosti
Konzultantka & lektorka digitálních dovedností
Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství
Lektor a konzultant NNO
Advokátní kancelář Slaninová Vokál
manGoweb
Sdružení VIA
Konzultant kampaní, fundraisingu, mobilizace a engagementu
Konzultantka & lektorka

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace