Inspirujeme
ke změně

Souhlas s užitím osobních údajů

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Svět neziskovek dostupné v síti Internet z internetové adresy www.svetneziskovek.cz.

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Svět neziskovek místem podnikání Nadace Neziskovky.cz N 66 zapsaná Městským soudem v Praze, IČO: 45772428, se sídlem Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity :

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • zařazení osobních údajů do databází;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "Pro tento účel střežte mé osobní údaje" v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.