Inspirujeme
ke změně

Ashoka zpracovala mapu sociálních inovátorů. Co jsou zač?

Ondřej Liška 1. 6. 2015 Inovace 11 minut

Mezinárodní organizace Ashoka se zabývá vyhledáváním sociálních inovátorů a jejich podporou. Nyní zpracovala unikátní mapu pro Českou republiku, která zobrazuje právě takové osobnosti, které se nebojí přistupovat k sociálním problémům novátorsky. K čemu mapa slouží, jak vznikala a kdo jsou to ti sociální inovátoři? Odpovědi v článku nabídne ředitel české Ashoky, Ondřej Liška.

Mezinárodní organizace Ashoka se zabývá vyhledáváním sociálních inovátorů a jejich podporou. Nyní zpracovala unikátní mapu pro Českou republiku, která zobrazuje právě takové osobnosti, které se nebojí přistupovat k sociálním problémům novátorsky. K čemu mapa slouží, jak vznikala a kdo jsou to ti sociální inovátoři? Odpovědi v článku nabídne ředitel české Ashoky, Ondřej Liška.

Jak poznáte sociálního inovátora? Foto: European Council

Hybatelé změn: sociální inovátoři

Zakladatel Ashoky Bill Drayton před více než 30 lety definoval lidi, kteří novátorsky a systémově řeší palčivé sociální problémy, jako „social entrepreneurs“. Doslovný překlad by zněl „sociální podnikatelé“, což v češtině vyznívá o poznání úžeji. Přesto ukazuje na důležitou vlastnost lidí, kterým se daří měnit svět k lepšímu: jsou ochotni podniknout všechno, aby dosáhli kýžené změny. Jejich aktivity mohou mít podobu občanské iniciativy, spolku či nové platformy pro spolupráci různých subjektů. Může to být ale například i organizace, která zapojuje osoby se znevýhodněním, dává občanům nové nástroje, jak se podílet na rozhodování, nebo zlepšuje přístup k péči, ochraně zdraví nebo vzdělávání. Může to být i rozvoj služby, díky níž mohou lidé žít bezpečněji, udržitelněji nebo svobodněji. A patří sem i společensky prospěšné podnikání, tedy spojení ekonomického, sociálního a environmentálního užitku. Všechny tedy spojuje jeden cíl: primárně nikoliv zisk, ale prospěch pro společnost.

Zatímco ve světě je dnes social entrepreneurship, tedy sociální podnikání už často chápáno i takto šířeji, v českém kontextu se pod sociálním podnikáním zpravidla rozumí zaměstnávání lidí s postižením. To zcela samozřejmě do kategorie společensky prospěšného podnikání patří také, ovšem hranice i možnosti tohoto spojení jsou nepoměrně širší.

Společnost vstřícná ke společenským inovacím: budování ekosystému

A tak jako dochází k proměně vnímání tohoto pojmu jinde ve světě, usiluje Ashoka o totéž v České republice. Oblast sociálních inovací či sociálního podnikání dnes v mezinárodním měřítku zažívá mimořádně dynamický růst. Hranice občanského sektoru a společensky prospěšného podnikání se tak stírají stejnou rychlostí, jako roste počet lidí na planetě, kteří chápou, že jen spojení ekonomického, sociálního a environmentálního užitku může zachránit svět před vyčerpáním zdrojů, chudobou či nespravedlností. Společenští inovátoři jsou těmi, kdo k udržitelnější budoucnosti nalézají nové cesty.

Ashoka tyto lidí hledá, propojuje a podporuje po celém světě, dnes už ve více než 80 zemích, včetně střední a východní Evropy. Ty z nich, u nichž mimořádný potenciál novým způsobem a systémově měnit svět okolo sebe, pak přijímá do globální sítě Ashoka Fellows a nabízí jim nejrůznější formy podpory ke znásobení společenského dopadu – přístup k nejlepšímu know-how, poradenství, sdílení, profesnímu a osobnímu rozvoji i finančním prostředkům.

Osobností v síti Ashoka, které systémově mění společnost a inspirují k tomu ostatní, je dnes na světě více než tři tisíce. Patří mezi ně například Jimmy Whales, zakladatel Wikipedie, nebo německý gynekolog Frank Hoffmann, který pochopil, že ruce nevidomých žen jsou skvělým, ale nevyužitým nástrojem pro diagnostiku rakoviny prsu. Christian Vieth z Německa si uvědomil, o co přichází společnost tím, že každý rok skončí tisíce rodinných farem, neboť nemají pokračovatele. Vytvořil platformu propojující starší farmáře bez následovníků s mladými rodinami z měst, které chtějí hospodařit. Zachraňuje tím neocenitelnou tradici rodinných farem, generační zkušenosti i život na venkově. Nedávno navštívila Česko i Sestra Cyril Money, která zásadně proměňuje indickou společnost přes systém společného vzdělávání dětí z bohatých a nejchudších rodin. Marta Bacskai je maďarská žena, která v dětství trpěla obezitou a která si uvědomila důvod: nikdo jí nevytvořil vztah ke zdravému životu. Dnes tato žena se skvělou kondicí realizuje v bezmála třech tisících školkách vzdělávací program, který děti nenásilně vede ke zdravé výživě prostřednictvím her a muzikální výchovy, a který přejaly do kurikula i pedagogické fakulty. Sociální inovace se ale neomezují jen na oblast vzdělávání, sociální integrace nebo ekonomiky. Dobrým příkladem je třeba Martin Hollinetz, který na rakouském venkově vytváří prostor pro zapojování obyvatel do veřejného života skrze síť „občansko-technických laboratoří“ coby platforem pro vzájemnou výuku, rozvoj místního potenciálu a inovací.

A nejen v zahraničí!

Pro příklady systémových společenských inovací nemusíme ale chodit daleko. V Česku například Zdeněk Slejška s iniciativou EDUin proměňuje vzdělávací systém skrze mobilizaci a propojování aktérů s cílem, aby se téma vzdělávání stalo vzhledem k jeho zásadnímu významu pro společnost skutečně záležitostí každého. Bílý Kruh Bezpečí je celostátní a na dobrovolnicví založenou sítí, která poskytuje profesionální odbornou pomoc obětem trestných činů. Její hlavní hybatelkou je Petra Vitoušová, která se stala členkou mezinárodní sítě sociálních inovátorů Ashoka Fellows jako první v ČR už v roce 1995. Dalšími Ashoka Fellows z Česka a střední Evropy se můžete inspirovat na stránkách Ashoky Central & Eastern Europe nebo se ponořit do její mezinárodní sítě na globálních stránkách.

Lidí, kteří jedinečně a tvořivě inovují společnost, je ale mnohem více. Proto Ashoka rozvíjí nejen vlastní podporu (či spolu svým partnerům), ale usiluje o to, aby zde vznikl udržitelný podpůrný systém, v němž se přístup k poradenství, následovníkům, podporovatelům i zdrojům stane samozřejmou věcí. Tedy ekosystém, v němž sociální inovátoři snadno naleznou nástroje, jak znásobit pozitivní dopad svých aktivit na společnost. Za takových pomínek budeme schopni plně odemknout potenciál nutný ke zvládnutí ekonomickým, sociálních i ekologických výzev.

Mapování sociálních inovátorů

Užitečným nástrojem pro pochopení toho, jak sociálních inovátoři působí a jak je v jejich úsilí smysluplně podporovat, je jejich mapování. Ashoka se analýze těchto sítí systematicky věnuje. V Rakousku, Itálii, na Slovensku a nyní i v Česku jsme využili k mapování metodu „sněhové koule“ a spolupráce s rakouskou analytickou agenturou FASresearch. Mapování podpořila Nadace Karla Janečka a probíhalo od října 2014 do února 2015.

Na úvod je třeba podtrhnout, že takto sestavená mapa není ani úplným výčtem sociálních inovátorů, ani žebříčkem jejich úspěšnosti. Metoda „sněhové koule“ funguje na principu oslovení klíčových aktérů v dané oblasti a zjišťování, koho vnímají jako další významné inovátory, experty nebo podporovatele. Z počtu nominací pak lze usu
zovat na míru vnímání jejich významu. Čím více nominací, tím větší bod na mapě. A dále čím centrálnější umístění, o to více průřezové působení daná osoba nebo instituce má. Ashoka se zaměřila na čtyři tematické oblasti:

  • posilování občanské společnosti, transparence a místní rozvoj
  • vzdělávání, výchova a podpora zájmu o vědu a výzkum
  • zdravý životní styl, zdravá výživa a přístup ke zdravotní péči
  • sociálně-ekonomická inkluze

Mapa sociálních inovátorů. Pro zvětšení klikněte. Zdroj: Ashoka ČR

Ačkoliv mapa nese sociální inovátory ve svém názvu, na mapě najdete lidi, kteří v oblasti sociálních inovací hrají různé role. Ptali jsme se, koho vnímají jako etablované inovátory, inovátory „nováčky“, experty a podporovatele. U některých osobností se vzácně sešly nominace ve všech těchto kategoriích. Takoví lidé působí jako unikátní propojovatelé.

Ashoka oslovila 500 osob, z nichž získala odezvu od 310. Z těchto rozhovorů vzešlo 1840 nominovaných osob. Porovnání s Rakouskem (287 rozhovorů a 1 213 osob) nebo Itálií (443 rozhovorů a 1 061 osob) svědčí o tom, že česká občanská společnost se vyznačuje relativně velkou mírou otevřenosti a propojení mezi inovátory, experty i podporovateli (12,2 nominací na osobu oproti 4,2 nominacím v Rakousku). Stejně tak zastoupení obou pohlaví je v ČR relativně vyrovnané (43 % tvoří ženy, srov. Itálie 20 - 40 % dle regionu). I přesto, že jsme se cíleně snažili, aby nominace směřovaly do regionů a z regionů mimo Prahu, ukazuje mapa na velmi centrální postavení Prahy co do propojení, počtu aktérů i zdrojů podpory. I proto se budeme v dalších aktivitách ještě více soustředit právě na sítě v mimopražských regionech.

O čem mapa vypovídá?

Smyslem mapy je především zviditelnění faktu, že zde působí velké množství lidí, kteří pracují na změně společnosti k lepšímu, a také jejich ocenění. Zároveň mapa je - a také vždy bude - neúplná. Jednak jejím prostřednictvím nelze zachytit skutečně všechny, a dále se jedná o oblast, která se v čase vyvíjí. Podobně i vnímání důležitosti např. u zavedených institucí na poli sociálních inovací a nováčků může mít za následek silnější vnímání „nováčků“, neboť jsou provázeni efektem vybuchující supernovy, čímž mohou zavedené inovativní instituce či osobnosti momentálně zastiňovat. Proto je důležité nechápat mapu jako „hitparádu“ občanského sektoru, ale mnohem spíše jako ilustraci toho, jak dokážeme spolupracovat, kde existují bílá místa, a tím pádem i potenciál pro zvýšení systémového dopadu aktivit.

Oblastí s nejvyšší mírou propojení se ukázalo být vzdělávání, zatímco v oblasti péče o zdraví jsou vazby mezi inovátory slabší. Z mezinárodních zkušeností vyplývá, že tam, kde je sféra inovátorů, ale i podporovatelů a expertů zahuštěnější, lépe se dosahuje systémových změn. Právě v propojování se skrývá velký potenciál ke zvýšení dopadu. Ať už jste tedy společenským inovátorem či podporovatelem, může pro vás být mapa novým pohledem na oblast působení a potenciálně užitečným vodítkem k tomu, kam napřít strategicky svou pozornost.

Ashoka považuje toto mapování za první krok na cestě k analýze potřeb sociálních inovátorů v České republice. Mapa je tak velmi cennou informací o tom, kam v nejbližší budoucnosti směřovat aktivity zaměřené na budování ekosystému podpory a jak dále rozvíjet platformy k propopojování a sdílení zkušeností. Budeme vděčni za Vaši zpětnou vazbu či možnost spolupráce na tomto cíli. Na horizontu těchto snah je společnost, v níž má každý šanci i nástroje k tomu, aby ji měnil k lepšímu.


Více k tomu, co lze z mapy vyčíst, naleznete v této prezentaci a na stránkách středoevropské Ashoky.

ondrejFIN.jpg

Autor článku

Ondřej Liška

Ashoka Česká republika

Ondřej je strategický poradce v oblasti filantropie, v minulosti působil mj. jako ministr školství ČR. V letech 2015-17 stál v čele české pobočky globální sítě sociálních inovátorů ASHOKA. Zabývá se rozvojem a škálováním sociálních inovací. Od roku 2017 působí ve společnosti Porticus. LinkedIn

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.