Inspirujeme
ke změně

Startují nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost

V srpnu 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání projektových žádostí z nového operačního programu Zaměstnanost, které jsou vhodné pro neziskové organizace i další žadatele, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost. Na to, jaké změny můžete u nových výzev očekávat, jak to vypadá s pravidly a tématy, i na co si dát pozor ve vazbě na finanční řízení a efektivitu, jsme se zeptali lektora a konzultanta Mgr. Jana Horkého.

V srpnu 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání projektových žádostí z nového operačního programu Zaměstnanost, které jsou vhodné pro neziskové organizace i další žadatele, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost. Na to, jaké změny můžete u nových výzev očekávat, jak to vypadá s pravidly a tématy, i na co si dát pozor ve vazbě na finanční řízení a efektivitu, jsme se zeptali lektora a konzultanta Mgr. Jana Horkého.

Jaké změny přinášejí pravidla OP Zaměstnanost oproti dosavadním požadavkům OP LZZ?

Část změn je „kosmetické“ povahy, jedná se především o změny v názvosloví – nově se například monitorovací zprávy označují jako zprávy o realizaci projektu, monitorovací indikátory jsou pouze indikátory, se změnami terminologie se setkáváme i v uspořádání OPZ (prioritní osy, investiční priority, specifické cíle). Uvedené příklady jsou spíše věcí zvyku, než aby významně ovlivňovaly přípravu a realizaci projektů.

Část změn představují ale i „technické“ změny – mezi nejvýznamnější patří nový elektronický systém MS 2014+ a jeho portál ISKP 2014+, který je určen pro žadatele, respektive pro příjemce v novém programovém období. Na rozdíl od systému Benefit 7 je systém MS 2014+ (ISKP 2014+) v plně elektronické podobě, odpadá tedy tištění dokumentů a příloh ve všech fázích projektu. Nutností je zřízení kvalifikovaného certifikátu (tzv. „elektronického podpisu“) statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou.

Liší se nějak témata podporovaná v OP LZZ a OPZ?

Mimo doposud podporovaných témat (podpora zaměstnanosti a adaptability, podpora začleňování, mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná správa) představuje novinku samostatná investiční priorita 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti dětí a mládeže v Ústeckém a Karlovarském kraji, dále důraz na strategie komunitně vedeného místního rozvoje v IP 2.3, kde je pro NNO možné využít spolupráci s místními akčními skupinami. Nově je koncipovaná Investiční priorita 3.1 se zaměřením na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce - sem patří i posilování kapacit NNO.

Myslíte, že se do pravidel OPZ nějakým způsobem promítají zkušenosti z uplynulého období?

Rozhodně ano, i když některé změny mohou vypadat jako zjednodušení spíše pro řídící orgán, než pro příjemce. Nicméně lze zaznamenat poctivou snahu pracovníků MPSV, aby všechny plánované změny vedly ke zvýšené efektivitě programu a zároveň i všem zúčastněným stranám usnadnily realizaci projektů.

Co se týče procesů v OPZ, nově je možnost podat námitku v přezkumném řízení ve všech fázích projektu, tedy i námitku vůči hodnocení projektové žádosti. Mezi procesní změny patří i ex ante kontrola zadávacího řízení, tedy kontrola dokumentace řídícím orgánem ještě před vyhlášením zakázky vyhlašované v projektu a následně i před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

Jaké změny se dotýkají financování a finančního řízení?

Změnou je například nastavení spolufinancování – bez povinného spolufinancování zůstávají i nadále NNO a subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost. V oblasti financování se budou lišit jednotlivé otevřené výzvy v zavedení buď nepřímých nákladů, nebo zjednodušeného vykazování (jednotkových nákladů).

Nepřímé náklady nově zahrnují i veškeré náklady na administrativní a řídící personál projektu (mimo jiné i náklady na manažera či finančního manažera). Dochází ke zvýšení procentuální sazby nepřímých nákladů až na 25 %. Očekávaným efektem je zjednodušení administrativy, kdy odpadne vedení pracovních výkazů a prokazování výdajů na pracovníky poskytovateli. Zároveň toto opatření klade nároky na kvalitní finanční plánování a efektivitu příjemce i v oblasti nepřímých nákladů, neboť z nepřímých nákladů bude příjemce pokrývat mnohem větší objem činností a procesů v projektu než doposud.

Jednotkové náklady mohou přinést zjednodušení v tom, že podpora bude proplácena paušálně na základě dosažených výstupů a výsledků. V tomto typu projektů se nebudou prokazovat vynaložené výdaje.

Hovořil jste o snaze zvýšit efektivitu. Má tento záměr i konkrétní vyjádření v pravidlech programu?

Zdá se, že důležité budou nejen dosažené výstupy (např. počty účastníků kurzů a dalších aktivit), ale zejména skutečný přínos projektu ve formě dosažených výsledků (např. u kolika účastníků projektu skutečně dojde k očekávané změně – získání zaměstnání, začlenění do společnosti, získání nových kompetencí apod.) Nově je zaveden pojem bagatelní podpora – podpora účastníka v projektu méně než 40 hodin; bagatelní podporu není možné započítat mezi dosažené indikátory. Novinku představuje také povinná sebeevaluace projektů zaměřených na sociální inovace v průběhu jejich realizace.

Které výzvy vhodné pro NNO jsou nyní otevřené?

Aktuálně je možné připravovat projekty v oblastech Podpora sociálního podnikání, Budování kapacit a profesionalizace NNO, Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování v hlavním městě Praze (stejná výzva pak platí i pro regiony mimo hl. m. Prahu). Další výzvy budou vyhlašovány v průběhu podzimu, jejich otevření můžeme přepokládat podle harmonogramu výzev zveřejněného na www.esfcr.cz.

Mgr. Jan Horký

Lektor a konzultant


Nadace Neziskovky.cz nabízí odborné konzultace k připravovaným projektům neziskových organizací v rámci OPZ i dalších operačních programů.

O tématu se můžete dozvědět více také na našich otevřených kurzech:

  • Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU
  • Příležitosti a rizika pro projekty neziskovek v Evropských strukturálních a investičních fondech 2014-2020

Aktuálně vypsané termíny sledujte na našem webu.

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (57)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.