Nezisková organizace se má strategicky rozvíjet a usilovat o to, aby rozvoj byl dlouhodobě udržitelný. Už jste to slyšeli stokrát, ale jak na to? Jedním z aspektů k nezaplacení je funkční správní rada. Ta je aktivní nejen na papíře, ale iniciativně se podílí na chodu neziskovky. V prvním díle článku si přečtěte o formálním působení správních rad – tak jak jim velí zákony, dobrá praxe, případně interní řídící dokumenty a pravidla.

12 základních rolí, které by měla plnit každá správní rada:

1. Nastavuje a udržuje vizi, poslání a hodnoty

Správní rada je odpovědná za stanovení základního účelu nebo poslání organizace. Je také zodpovědná za ochranu její vize a hodnot. Už v téhle fázi jde lze efektivně rozjet spolupráci týmu se správní radou a budovat vzájemnou důvěru a vztahy.

2. Vypracovává strategii

Správní rada společně s ředitelem / ředitelkou organizace stanovují dlouhodobou strategii. Agenda zasedání by měla odrážet klíčové body strategie, které udržují organizaci na správné cestě během každodenních činností každého jednotlivého zaměstnance nebo dobrovolníka.

3. Zavádí a sleduje zásady řízení a politiky

Správní rada vytváří zásady řízení organizačních činností (řídící dokumenty). Ty zejména zahrnují:

 • Chování členů, členek správní rady 
 • Etický rámec pro každého, kdo je s organizací spojen
 • Pokyny pro zaměstnankyně, zaměstnance
 • Systémy pro reporting a monitorování naplňování strategie a plánů

4. Vytváří procesy pro zaměstnávání

Správní rada neziskové organizace vytváří komplexní, přiměřené a právní personální politiky. Ty chrání organizaci a ty, kteří pro ni pracují. Politiky zahrnují:

 • Nábor
 • Rozvoj a podporu
 • Hodnocení
 • Odměňování
 • Disciplinární postupy

5. Zajišťuje dodržování řídících dokumentů a legislativy

Řídicí dokumenty jsou normou pro organizaci. Správní rada dbá na to, že jsou všechny tyto dokumenty dodržovány, ale také že jsou pravidelně aktualizovány dle potřeby rozvoje organizace. Zejména, že činnost organizace odpovídá jejím cílům.

6. Zajišťuje odpovědnost

Správní rada musí zajistit, aby organizace byla zodpovědná vůči všem dárcům/kyním, příjemcům/kyním pomoci nebo služby, zaměstnancům, dobrovolníkům i široké veřejnosti. To znamená publikovat:

 • výroční zprávy (případně zprávy o činnosti)
 • zprávy o finančním hospodaření s důrazem na finanční efektivitu organizace
 • a efektivně komunikovat.

7. Zodpovídá za chod v souladu se zákonem

Správní rada je zodpovědná za to, že veškeré aktivity organizace jsou legální, v souladu se zákony a vyhláškami.

8. Zajišťuje řádný fiskální dohled

Správní rada je zodpovědná za efektivní správu zdrojů organizace, aby ta mohla splňovat své neziskové cíle. Především pak:

 • Odpovídá za zajištění dostatečných prostředků pro plnění mise
 • Sleduje výdaje
 • Schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet
 • Snaží se minimalizovat rizika
 • Účastní se na získávání finančních prostředků (v některých organizacích)
 • Zajišťuje dodržování právních předpisů

9. Vybírá, řídí a podporuje ředitele, ředitelky organizace

Správní rada vytváří politiku týkající se zaměstnání výkonného ředitele či ředitelky organizace. Vybírá je, podporuje a kontroluje jejich výkon.

10. Respektuje roli zaměstnanců, zaměstnankyň

Rada uznává a respektuje oblast odpovědnosti zaměstnanců. Současně vytváří politiky pro vedení jejich činností a ochranu zájmů organizace.

11. Udržujte efektivitu a výkonnost správní rady

Správní rada si udržuje „svůj vlastní dům“ v nejlepším možném pořádku. Toho dosahuje zejména:

 • Produktivními setkáními
 • Vysokými standardy pro chování a zapojení člena, členky správní rady
 • Vytvářením a efektivní prací výbory, včetně vyčlenění odpovídajících zdrojů
 • Rozvojem činností
 • Náborovými a zaváděcími procesy nových členek, členů
 • Pravidelným hodnocením vlastního výkonu
 • Partnerství s externími konzultanty/kami v případě potřeby

12. Šíří dobré jméno organizace

Prostřednictvím vlastního chování, dohledu nad správou a činností jménem organizace správní rada rozšiřuje a chrání reputaci své organizace. Členové správní rad jsou vždy dobrými velvyslanci organizace. Vedle formálních náležitostí, které správní rada musí splňovat, je nezbytný také její podíl na samotném řízení organizace. Jak zajistit kvalitní spolupráci týmu a správní rady? Čtěte v příštím Světě neziskovek.

Zdroj: Inspirace organizací Reach Skills


Lukáš Novák o síle spolupráce při reorganizaci zaběhlé neziskovky

Nadace Neziskovky.cz si ověřila význam dobře fungující správní rady během uplynulých dvou let, kdy kromě tradiční nadační činnosti začala zajišťovat ještě aktivity po zaniklé stejnojmenné obecně prospěšné společnosti, tedy především vzdělávání, informační servis a konzultace. Výzva to byla dvojí: aktivity, jejichž financování bylo dlouhodobě neudržitelné, bylo třeba stabilizovat, především jsme se ale s týmem nadace shodli, že je potřeba poněkud stagnující činnosti zásadním způsobem rozvinout tak, aby odpovídaly skutečným potřebám neziskového sektoru.

Zaměstnanci nadace, členové správní rady i členové dozorčí rady v tomto období vytvořili jeden tým a společně jsme diskutovali nejprve hodnoty, zpřesnění vize a poslání nadace, a v návaznosti na to si určili, jaké činnosti chceme rozvíjet, jakým způsobem je chceme dělat a s jakými partnery na tom chceme spolupracovat. Nadace mohla využít expertízu a zkušenosti členů SR a DR, především to ale vedlo k tomu, že všichni – ti, kdo činnosti nadace vykonávají, kdo ji vedou a kdo ji kontrolují – přijali nové směřování nadace za své.

Čerstvý vítr do plachet

Ztotožnění s posláním nadace a „drive“, který z těchto společných pracovních setkání vzešel, jsme hned vzápětí využili. Někteří členové SR se stali jakýmisi garanty pro vybrané činnosti nadace: zapojili se do dvou- až čtyřčlenných týmů pracujících na přípravě Grantového diáře, na novém konceptu vzdělávání nebo na přípravě Světa neziskovek, přispěli svými zkušenostmi k výběru klíčové posily nadace – nového zástupce ředitele, podíleli se na přípravě nové vizuální podoby nadace, a to už od fáze zadání, apod. Já sám jsem se začal intenzivněji podílet na řízení nadace a díky pravidelným schůzkám mám dobrý přehled o operativních i personálních záležitostech nadace, které mohu snáze zprostředkovat dalším členům SR.

 

Aktivizací správní rady tak nadace vlastně rozšířila stávající tým o dalších šest lidí, jejichž zkušenosti, čas, nápady a kontakty může využít. Aktivnější interakce správní rady a týmu nadace je přitom vzájemně motivující a dává členství ve správní radě skutečný obsah a smysl.

 
dvfvdfrtxt17354.png

Autor článku

Lukáš Novák

Litigo Communications

Lukáš se profesně věnuje oblasti PR, komunikace s médii, krizové komunikace a tzv. litigation PR, externě vyučuje na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. S neziskovým sektorem spolupracuje už řadu let - jako lektor, mentor Impact Hubu, ale také z pozice předsedy správní rady Nadace Neziskovky.cz. Po práci dělá radost sobě - a snad i jiným - překládáním prózy, poezie a divadelních her.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.