Inspirujeme
ke změně

Finanční dar mezi neziskovkami – jaké dani podléhá?

Zdeněk Morávek 6. 11. 2015 Fundraising 3 minut

Jedna nezisková organizace daruje druhé neziskové organizaci finanční majetek z důvodu toho, že ukončuje svoji činnost, ve výši cca 2 700 000 Kč. Finanční dar bude použit k financování zařízení a akcí v oblasti sportu. Dotaz zní, zda je tato transakce možná a zda z ní vyplývá zdanění daní z příjmů právnických osob nebo dani darovací?

Jedna nezisková organizace daruje druhé neziskové organizaci finanční majetek z důvodu toho, že ukončuje svoji činnost, ve výši cca 2 700 000 Kč. Finanční dar bude použit k financování zařízení a akcí v oblasti sportu. Dotaz zní, zda je tato transakce možná a zda z ní vyplývá zdanění daní z příjmů právnických osob nebo dani darovací?

Odpověď:

Obecná úprava darování a darovací smlouvy je obsažena v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Podle mého názoru z úpravy NOZ nevyplývá, že by takové uzavření darovací smlouvy nebylo možné nebo v rozporu s úpravou NOZ. Z dotazu ovšem nevyplývá to, o jaké neziskové organizace se jedná, a proto je třeba také ověřit, zda takový postup nevylučují zakladatelská právní jednání, případně jiné relevantní dokumenty.

Z pohledu zdanění je potom rozhodující ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), podle kterého se od daně z příjmů právnických osob osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení.

Pro osvobození uvedeného finančního daru jako bezúplatného příjmu na straně obdarovaného tak musí být splněno několik podmínek. Obdarovaný musí být veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a ZDP, tedy poplatníkem, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Další podmínkou je účel, na který dar musí být využit, jedná se o účely, které umožňují uplatnit poskytnuté bezúplatné plnění jako položku snižující základ daně. Mezi tyto účely patří také účely tělovýchovné a sportovní, podmínky pro osvobození tohoto bezúplatného příjmu by tak v tomto případě měly být splněny.

Pro úplnost doplňme, že v souladu s § 19b odst. 3 ZDP se poplatník může rozhodnout, že osvobození nevyužije, a to z důvodu možného uplatnění souvisejících výdajů jako daňových, to ale v tomto případě zřejmě nebude cílem. K dani darovací jenom uveďme, že tato daň byla k 1. lednu 2014 zrušena a zdanění bezúplatných příjmů bylo podřazeno pod daň z příjmů.

 

Autor článku

Zdeněk Morávek

Spolupracovník Wolters Kluwer ČR, a. s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.